Privacy policy

Dit Privacy Statement is van toepassing op de website https://www.ikbenjobstudent.be uitgebaat door de Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector vzw (hierna ‘wij’, ‘ons’, ‘Preventie en Interim’ of ‘PI’ genoemd) en geldt voor al onze (potentiële) klanten/leveranciers/uitzendkrachten/kandidaat-uitzendkrachten/medewerkers. 

 

Wij dragen zorg voor uw privacy en handelen hierbij steeds in overeenstemming met de Privacy regelgeving (de wet van 8 december 1992 “Privacywet” en de wet van 24 mei 2016 “Europese Privacy Verordening” en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Privacy Verordening die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is in alle lidstaten). 

Lees dit Privacy Statement om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld (en verwerkt) op de Website.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Preventie en InterimPI verzamelt enkel die persoonsgegevens noodzakelijk om de opdracht en de werking van de vzw Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector te verzekeren zoals omschreven in het oprichtingsbesluit van 1998. 

 

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Door deze Website te gebruiken en/of persoonsgegevens mee te delen (bv. inschrijven voor opleidingen, verkrijgen van informatie, etc.), gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in dit Privacy Statement beschreven. Preventie en Interim verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve realisatie van hun wettelijke opdracht om de veiligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten te beschermen. Op de website worden onze activiteiten opgedeeld in een aantal pijlers:

 

I – Aanreiken van documentatie en informatie

De documentatie en informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

 

De informatie die PI aanbiedt, is zo actueel en kwaliteitsvol als mogelijk. Hiertoe behoudt PI zich het recht voor om de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

Alle informatie is vrij beschikbaar zonder in te loggen als gebruiker en zonder het achterlaten van persoonsgegevens. 

 

V – Link naar andere websites

Voor het aanreiken van documentatie en informatie omtrent het welzijn op het werk van uitzendkrachten wordt doorverwezen naar www.p-i.be. Deze website is een initiatief van PI, en richt zich tot uitzendkantoren, gebruikers, uitzendkrachten en preventie-adviseurs. De documentatie en informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie die PI aanbiedt, is zo actueel en kwaliteitsvol als mogelijk. De informatie wordt aangereikt op basis van thema’s, circulaires en FAQs. Op deze website kan men zich inschrijven voor één van de opleidingen van PI, voor de PI News nieuwsbrief of voor het bestellen van sensibiliseringsmateriaal.

 

Voor de specifieke doelgroep van uitzendkrachten wordt doorverwezen naar https://www.ikbenuitzendkracht.beDeze website is een initiatief van PI en bevat specifieke documentatie en informatie voor de uitzendkrachten zelf.

 

Voor het aanreiken van het wettelijke document, de werkpostfiche, wordt doorverwezen naar www.werkpostfiche.be. PI heeft het initiatief genomen om op deze website alle nodige informatie en tools ter beschikking te stellen van de gebruiker. De gebruiker kan op basis daarvan de werkpostfiche invullen via de beschikbaar gestelde template en downloaden. PI zelf houdt deze ingevulde gegevens niet bij.

 

Voor toegang tot de centrale gegevensbank wordt doorverwezen naar www.p-i-m.be. PI heeft via deze link voorzien dat de daarvoor bevoegde personen toegang krijgen via het ingeven van: gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker wordt op die manier doorgelinkt naar de databank, die op een strikt beveiligde omgeving wordt beheerd. De bescherming van de persoonsgegevens op deze databank wordt toevertrouwd aan een ICT-leverancier, die daarvoor een verwerkingsovereenkomst met PI heeft afgesloten.

 

We beschermen uw persoonsgegevens

Preventie en Interim verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de in de wetgeving vermelde doelen en opdrachten.  De medewerkers binnen Preventie en Interim, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Onze medewerkers gaan bewust om met vertrouwelijke gegevens. Ieder van ons doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.  Preventie en Interim neemt alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons!

 

Links naar andere privacy-verklaringen

We verwijzen naar specifieke privacy-verklaringen ten behoeve van andere partijen. Klik op onderstaande link om het daarin beschreven privacy beleid van de betreffende partij te lezen.

 

Het betreft volgende partijen:

  • uitzendkrachten en kandidaat uitzendkrachten
  • klanten/leveranciers.

 

Rechten van de betrokkene

U kunt uw gegevens inkijken
Wil u bekijken welke persoonsgegevens Preventie en Interim over u verwerkt, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.

Preventie en Interim zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden.  Preventie en Interim kan nu reeds bevestigen dat er geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid,…).

U kunt uw gegevens laten verbeteren
Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), vragen we u ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen.

 

U kunt uw gegevens laten verwijderen
Indien u van mening bent dat Preventie en Interim bepaalde persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
In ieder geval is Preventie en Interim gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke verjaringstermijn dit oplegt.
Bijzondere vermelding: indien u verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen als lid bedrijf heeft dit tot gevolg dat u niet voldoet aan de opgelegde wettelijke verplichtingen zoals voorzien in het KB 1998.

 

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat Preventie en Interim uw persoonsgegevens verwerkt op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.


Bijzondere vermelding: indien u verzoekt om de beperking van verwerking als lid bedrijf heeft dit tot gevolg dat u niet voldoet aan de opgelegde wettelijke verplichtingen zoals voorzien in het KB 1998.

 

U kunt uw toestemming intrekken
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken.  Preventie en Interim zal dan uw persoonsgegevens verwijderen.

 

Doorgifte

In specifieke gevallen worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan derden:

  • Bij het organiseren van evenementen kan Preventie en Interim persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, functietitel), wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.
  • Accountants en consultants in het kader van fiscale ondersteuning.
  • ICT-dienstverleners.
  • Organisaties waarin u een mandaat invult in hoofde van Preventie en Interim.
  • Organisaties waarbij u in het kader van uw Preventie en Interim-lidmaatschap impliciet bent aangesloten (Edenred, Reprobel,…).
  • Officiële instanties in het kader van wettelijke verplichtingen die de federatie dient na te leven: (FOD Economie, Belgisch Staatsblad,…).

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Preventie en Interim bewaard zolang als nodig is om de in de wetgeving vermelde doelen en opdrachten te verwezenlijken.  De persoonsgegevens worden verwijderd van zodra de relatie met Preventie en Interim eindigt (u bent niet langer werkzaam bij een lid bedrijf, u bent niet langer een contractpartij,…).

 

Om administratieve redenen zal Preventie en Interim uw naam en voornaam wel archiveren, vermits deze niet gewist kunnen worden uit eventuele verslagen van werkgroepen, bestuursraden, …  Uw contactgegevens worden dan niet langer meer actief behouden.

De leden moeten echter zelf melden ingeval een bepaalde medewerker hun onderneming heeft verlaten, zodat Preventie en Interim op de hoogte is dat zijn persoonsgegevens niet meer gebruikt kunnen worden in het kader van onze dienstverlening.

 

Uiteraard bewaart Preventie en Interim uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden.

 

Meldplicht datalekken

Wij zijn bezorgd om uw persoonsgegevens. Indien zich een ernstig data-lek van persoonsgegevens zou voordoen, melden wij dit bij de toezichthoudende autoriteiten. Heeft u een (mogelijk) data-lek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het data-lek heeft geconstateerd. Dit doet u telefonisch of per e-mail. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het data-lek.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geen statisch document.  Hij kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan. Dit Privacy Statement werd het laatst gewijzigd op 29 november 2023.

 

Contactgegevens

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met Preventie en Interim via info@p-i.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen.

Voor inhoudelijke vragen over deze privacyverklaring of andere GDPR aspecten kan u zich richten tot  info@p-i.be.

Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteiten volgens de procedure zoals beschreven op hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen